Comptabilitat avançada

Acció formativa promoguda per PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

De dilluns a dijous de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

INICI: 30/10/2017 – FINAL: 30/11/2017

Solicitar más información

CONTINGUT DEL CURS

 • 1. Recordatori de conceptes generals
 • 1.1. Cas pràctic
 • 2. Immobilitzat
 • 2.1. Valoració dels immobilitzats
 • 2.2. Amortització
 • 2.2.1. Comptabilització.
 • 2.2.2. Normativa fiscal de valoració.
 • 3. Provisions i deterioraments de valor
 • 3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
 • 3.1.1. El principi de prudència
 • 3.2. Principals provisions en el PGC
 • 3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
 • 3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
 • 3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
 • 3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de
 • Societats
 • 3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
 • 4. Moneda estrangera.
 • 4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
 • 4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions
 • amb l’exterior.
 • 4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda
 • estrangera.
 • 4.2.1. Diferències de canvi
 • 4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
 • 4.3. Tractament comptable de les operacions
 • 4.3.1. En el moment de realitzar-se
 • 4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici
 • 5. Valors mobiliaris
 • 5.1. Concepte de valors mobiliaris
 • 5.2. Principals tipus de valors
 • 5.2.1. Instruments de patrimoni
 • 5.2.2. Instruments de deute
 • 5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
 • 5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
 • 5.3.2. Grups
 • 5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de
 • Pymes
 • 5.4.1. Grups
 • 5.5. Concepte de cost amortitzat
 • 5.5.1. El tipus d’interès efectiu
 • 5.5.2. Significat

 • 5.5.3. Càlcul

  5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions

  5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels

  instruments a final d’exercici.

  6. Comptabilització del Impost de societats.

  6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes

  6.1.1. Principals impostos de cada tipus

  6.2. Definició del Impost de Societat

  6.2.1. Àmbit d’aplicació

  6.2.2. Base imposable

  6.2.3. Tipus impositiu

  6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable

  6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.

  6.3.2. Diferències entre unes i altres.

  6.4. Comptabilització del impost

  6.4.1. Impost corrent

  6.4.2. Impost diferit

  6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.

  6.5. Bases imposables negatives

  6.5.1. Compensació

  6.5.2. Crèdit impositiu

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 

 • D.N.I.
 • Fotocopia compulsada de la titulació acadèmica
 • Full d’inscripció a l’atur
 • Currículum Vitae
 • Foto mida carnet

Curso subvencionado por

cursos-fons-social-europeu